ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

برگزاری اولین جلسه شورای سیاست گذاری کنفرانس برند

اولین جلسه شورای سیاست گذاری کنفرانس برند در محل دبیرخانه دائمی تشکیل شد و ساختار و اهداف و محورهای کنفرانس برند به بحث و تبادل نظر گذاشته شدند و مورد تصویب قرار گرفتند.در این جلسه استراتژی کنفرانس

اطلاعیه زمان برگزاری پنجمین کنفرانس برند

دبیرخانه پنجمین کنفرانس بین المللی برندتاریخ برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی برندراطی اطلاعیه ای اعلام کرد.بر اساس این اطلاعیه کنفرانس در روز11 اذر ماه 1389برگزار میگردد